Kijk op......
Toerreglement
Dit document Toerreglement beschrijft de algemene regels.
Het lidmaatschap van de IOCH betekent verplichte kennisname van en impliciete akkoordverklaring hiermee.

Art.1. Dit toer- en evenementen reglement is van toepassing op de door of namens de Intruder Owners Club Holland (hierna IOCH) georganiseerde toerritten en evenementen.

Art.2. De IOCH, daaronder begrepen het bestuur en de toer- of evenementenorganisatie, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die een deelnemer aan een toerrit of evenement oploopt dan wel die een deelnemer aan een toerrit of evenement bewust of onbewust toebrengt aan derden.

Art.3. De organisatie behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer, wiens houding of handelen het evenement schade toe brengt dan wel voor de overige deelnemers en/of derden een gevaar is, van voortzetting van de toertocht of het evenement onmiddellijk uit te sluiten.

Art.4. Beslissingen van de toer- en evenementen organisatie zijn bindend.

Art.5. Deelnemers aan IOCH-evenementen geven bij voorbaat toestemming om van hen gemaakte foto's tijdens deze evenementen, te plaatsen op het internet of in het clubblad.

Inschrijving

Art.6. De deelname aan toerritten en evenementen is voorbehouden aan leden van de IOCH. De evenementen- of toerorganisatie kan, in overleg met het bestuur van de IOCH, besluiten ook niet-IOCH-leden, onder nader te bepalen voorwaarden, te laten deelnemen aan toerrit of evenement.

Art.7. Voor het deelnemen aan meerdaagse evenementen dient men zich voor aanvang in te schrijven onder gebruikmaking van de daartoe bestemde inschrijvingsformulieren en op de wijze zoals op die formulieren is aangegeven.

Art.8. Voor het deelnemen aan andere dan meerdaagse evenementen en toerritten dient men zich vooraf in te schrijven op de daartoe bestemde inschrijflijsten die zich bij de organisatie van de toerrit of het evenement bevinden.

Art.9. Indien aan de deelname aan een toerrit of evenement inschrijfgeld is verbonden is de inschrijving tot deelname pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

Art.10. Indien het aantal deelnemers aan een toerrit of evenement naar het oordeel van de organisatie niet voldoende is kan de organisatie besluiten de toerrit of het evenement niet te laten plaatsvinden. reeds ontvangen inschrijfgelden worden gerestitueerd, eventueel onder aftrek van reeds gemaakte kosten.

Art.11. Indien het aantal deelnemers aan een toerrit of evenement het aantal beschikbare plaatsen overstijgt zal inschrijving plaatsvinden op volgorde van binnenkomst.

Art.12. Het staat iedere deelnemer vrij om bij meerdaagse evenementen, voor eigen rekening, elders te overnachten.

Art.13. Bij een eventuele afmelding wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Wel kan de plaats worden ingenomen door een plaatsvervanger die overigens aan de in dit reglement gestelde voorwaarden voldoet.

Uitrustingseisen ter zake van het motorrijwiel

Art.14. Het motorrijwiel dient in goede conditie te zijn en te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven uitrustingeisen.

Voorwaarden ten aanzien van de deelnemers

Art.15. De deelnemers dienen over de benodigde geldige documenten te beschikken. Voor deelnemers die het motorrijwiel besturen betreft dit voor toerritten en evenementen binnen Nederland: het kentekenbewijs en het rijbewijs. Voor het buitenland dienen deze documenten te worden aangevuld met een paspoort of identiteitskaart, de zogenaamde groene kaart en eventueel benodigde visa en/of internationaal rijbewijs. Voor deelnemers die het motorrijwiel niet besturen doch deelnemen als duopassagier kan binnen Nederland worden volstaan met een wettelijk erkend identiteitsbewijs. Voor het buitenland dient dit te worden aangevuld met een paspoort of identiteitskaart en eventueel benodigde visa.

Art.16. opgelegde boetes tijdens een toertocht of evenement komen voor rekening van degene die de overtreding heeft begaan.

Art.17. De inschrijver verklaart met het tekenen van het inschrijfformulier dan wel de inschrijflijst kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de toerveiligheidsregels en zich hieraan gedurende de toerrit of het evenement te zullen houden.

Voorwaarden voor deelname aan toertochten

Art.18. Deelname aan een toertocht door een hoofdlid geschiedt uiteraard op zijn/haar Suzuki Intruder (of afgeleide modellen daarvan) en hij/zij mag eenmalig per seizoen (bijv. bij verbouwing of schade) meerijdenonder dezelfde voorwaardenals een gezinslid.

Art.19. Voor gezins- en ereleden geldt dat zij aan een toertocht kunnen deelnemen wanneer zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie A, en een motorfiets, type chopper/cruiser.

Art.20. Een aspirant-lid mag eenmalig meerijden op zijn/haar Intruder. Voor leden van bevriende motorverenigingen geldt omtrent motortype hetzelfde als voor gezinsleden. In geval van twijfel beslissen de PH’s.

Art.21. Elke deelnemer aan een IOCH toertocht dient op de hoogte te zijn van het toerreglement en de toerveiligheidsregels (hierna onder artikel 22) en dient zich daar tevens aan te houden tijdens de toertochten. Mocht het geval zich voordoen dat een deelnemer zich niet houdt aan het reglement, dan kan men daar op worden aangesproken door een PH. Let wel, wij zullen ons niet als agent opstellen, maar de veiligheid van alle deelnemers staat bij ons hoog in het vaandel en daar zullen wij op letten. Het is niet alleen voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van je medeleden. Wordt de gegeven aanwijzing herhaaldelijk genegeerd, dan kan de organisatie overgaan tot uitsluiting van deze persoon voor de toertocht.

Toerveiligheidsregels bij de TT’s van de IOCH

Art.22. Het deelnemen aan een toertocht georganiseerd door de IOCH of waar de IOCH aan deelneemt, is altijd voor eigen risico. De IOCH neemt op geen enkele manier de verantwoording op zich met betrekking tot calamiteiten die zich tijdens zulke toertochten kunnen voordoen. Noch is de IOCH aansprakelijk voor enigerlei schade die door deelname aan een activiteit ontstaat.

Hieronder staan een aantal regels die nageleefd dienen te worden om een toertocht soepel en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Alle deelnemers aan IOCH toertochten dienen zich vooraf op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van het geldende toerreglement.

Iedereen die tijdens een toerrit of evenement een ongeval veroorzaakt is daar uitsluitend zelf voor verantwoordelijk. Nooit kan de organisatie van de toertocht hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en de IOCH als vereniging evenmin.

Vóór vertrek

Zorg dat je motorfiets in orde is: vooral banden, remmen en stuurinrichting en dat je bagage goed vastzit. Het is verstandig om beschermende kleding en een goed passende en goedgekeurde helm te dragen.

Zorg dat je een volle tank hebt bij aanvang van de toerrit.

Tijdens de IOCH toertochten is alcoholgebruik niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de toertocht.

We proberen stipt op de afgesproken tijd te vertrekken.

Iemand die geen wegen wil afzetten, geeft dit aan de organisator van de toerrit (meestal een Provinciehoofd) aan en gaat dan tussen de voorrijder en de road-captain rijden.

Veiligheidsregels tijdens de toertochten

De toertocht wordt meestal georganiseerd en voorgereden door een Provinciehoofd, daarna volgen de eventuele rijders die geen wegen willen afzetten en daarna volgt de road-captain. Deze staat in radiocontact met de voorrijder en geeft aanwijzingen tijdens de toertocht. Als de road-captain één vinger naar links omhoog steekt dan gaat de eerste rijder achter hem de weg/kruising afzetten. Twee vingers betekent dat de eerste twee rijders achter hem af gaan zetten. Vervolgens wijst de road-captain naar links of rechts met één vinger om aan te geven aan welke kant er afgezet moet worden.

Bij het afzetten van de weg is het aan te bevelen om, indien mogelijk, aan de tegengehouden weggebruiker uit te leggen waarom hij even moet wachten. De road-captain rijdt altijd met een zogenaamd veiligheidsvestje aan en is dus duidelijk herkenbaar. Volg te allen tijde de aanwijzingen van de road-captain op. Wanneer de road-captain een teken geeft (bv. arm omhoog als stopteken) geef dit teken dan zelf naar achteren door, zodat ook de achterste rijders, die het gegeven teken niet kunnen zien, daarvan kennis kunnen nemen.

De aanwezige PH’s (herkenbaar aan hun gele armband) zullen zich voor het vertrek van de toertocht tussen de rij voegen aan de linkerzijde (geef hen dus de ruimte). Zo kunnen zij zich goed verdelen over de groep.

Iemand die voor het eerst rijdt in groepsverband en daar dus geen ervaring mee heeft wordt gekoppeld aan een zogenaamde “buddy”. Deze legt hem de regels uit en blijft de gehele rit vóór hem rijden. De buddy en zijn ”maatje” zijn voorzien van een oranje armband. Bij het afzetten moet een “buddy-paar” als één rijder gezien worden.

Indien de weg en de omstandigheden het toelaten wordt er in 'baksteen' formatie gereden. Alleen de eerste vier rijders achter de roadcaptain rijden recht achter elkaar.Zorg er hierbij voor dat buddyparen achter elkaar kunnen rijden. Houd voldoende afstand.

Haal de rijder naast je niet in, zeker niet in bochten. Deze heeft er dan geen zicht meer op waar je bent en kan schrikken als hij je plotseling naast zich ziet. Ook heeft hij dan te weinig ruimte om eventueel te kunnen uitwijken.

Behoud je plaats in de groep tijdens de rit, er wordt niet gewisseld van links naar rechts of andersom. De enige keer dat je van rij mag wisselen, is wanneer je bijv. links achteraan sluit en er rechts een gat is ontstaan. Dan dient deze te worden opgevuld en sluit je rechts aan.

Als er gaten vallen tijdens de toertocht geef je degene die achter je rijdt een teken dat hij door kan schuiven. Als dit kenbaar is gemaakt door je linker of rechter voorganger, ga je hem rustig voorbij, zodat het gat opgevuld wordt; blijf hierbij wel in dezelfde rij rijden.

Als er gewacht moet worden (bijv. bij pech, splitsen van de groep etc.) stop dan op een veilige plaats. Blokkeer de weg niet.

Wanneer de groep in tweeën splitst (bv. bij een verkeerslicht), wordt er bij de eerstvolgende veilige plaats, doch uiterlijk bij de eerste afslag (eventueel door één persoon) gewacht tot de rest weer bij is.

Achteraan rijden twee hekkensluiters (herkenbaar aan hun veiligheidsvestjes). Nadat je een weg hebt afgezet geven zij een teken (d.m.v. claxonneren) dat je de door jou afgezette weg of het kruispunt weer kunt verlaten.Je sluit vóór de hekkensluiters weer aan, aan de kant waar nodig om gaten in de rij te voorkomen. Behoud vervolgens weer die plaats (links of rechts) in de groep tijdens de rit.
Intruder Owners Club Holland